Osnovni podatki

Planinsko društvo Metlika ima svojo društveno pisarno v stavbi stare šole na Partizanskem trgu 4, 8330 Metlika.

 

Odprto:

ČETRTEK

18:00 - 19:00 zimski čas

20:00 - 21:00 letni čas

 

E-mail: info@pdmetlika.net

Slovenija planinari

LETO 1996

Pregled opravljenega dela in uresničevanja sklepov so planinci opravili na rednem letnem občnem zboru društva 1. marca.

Obravnavali in sprejeli so Pravila društva ter Pravilnik o vodniškem delu.

PD je 01. februarja povabilo vse občane, ne samo planince, v kulturni dom na zanimivo predavanje znane alpinistke in inštruktorice Marinke Koželj-Stepic iz Ljubljane. Predavala je o slovenskih gorah na temo KRIŽ KRAŽ PO DOMOVINI, predstavila planinsko opremo in nas v besedi in stihih popeljala v Ande.

PD se je zaradi potreb šole prisiljeno izselil iz dosedanje pisarne društva pod telovadnico OŠ.

Z veliko prizadevanja predsednika PD in ob razumevanju župana Branka Matkoviča je društvo uspelo pridobiti prostor v kleti stavbe, kjer je Ljudska knjižnica. Vendar je ta prostor v celoti uničen, vlažen in brez temeljite adaptacije neuporaben. Adaptacije so se resno lotili  člani sami.

Ta poseg je zahteval veliko angažiranja planincev v obliki prostovoljno vloženega dela, iskanja sredstev preko sponzorjev, dela pri planinskem šanku na Vinski vigredi ter zbiranju dobitkov za srečelov. Vse to so velike akcije in je v  delo vpetega veliko članstva.

Kljub temu pa ni bilo malo pohodov, organizirani so bili na Križko goro, Uršljo goro, Snežnik, Porezen, Raduho, Klek, Krim, Golico, Blegoš, Kriške pode, Škrlatico, Mangart, Triglav, nekajkrat na Gorjance, nekateri planinci pa so postali celo Gorjanski škratje in Gorjanske gospodične. Zelo lep odziv članov je bil na že tradicionalni kostanjev piknik pri lovski koči na Jugorju. Mladi planinci pod vodstvom svojih mentoric  Slavice Panjan in Anice Nemanič pa so pripravili prisrčen kulturni program.

Predstavljena je bila tudi nova kolekcija majic  BETITERM.

 

LETO 1997

 

Z mladimi člani planinskega krožka, ki uspešno poteka v obeh osnovnih šolah v občini in otroškem vrtcu, društvo šteje že preko 300 članov.

Nedvomno je to vzpodbudna in pozitivna rast, kar dokazuje, da je delo društva opazno, zanimivo in privlačno. Še posebej je razveseljivo, da je za gorništvo precej zanimanja med mladimi.
Da s številčno rastjo članstva raste tudi aktivnost tako vsebinsko, kot po številu in oblikah aktivnosti, so ugotovili na občnem zboru 8. marca, ko so prerešetali delo štiriletnega mandata vodstva, organov društva in tudi članstva.

Vsakoletni programi aktivnosti so bili skorajda v celoti realizirani. Tako so bile poleg osnovne dejavnosti – pohodov v gore – bogate tudi druge številne aktivnosti.

Na primer : delo z mladimi, varovanje okolja in varstvo narave, usposabljanje članov in kadra, nabava varovalne tehnične opreme, srečanja in druženja, pridobivanje sredstev s sodelovanjem na Vinski vigredi, sodelovanje z drugimi društvi, dograjevanje organiziranosti društva, vzdrževanje planinskih poti in drugo.

Letos je na novo trasirana pot od Suhorja do Trdinovega vrha, ki je vnesena tudi v planinsko karto Dolenjske-Garjanci in Kočevski rog.

Kljub velikemu številu udeležencev na pohodih ni bilo težav. Vsi pohodi, vzponi in spusti so bili organizacijsko, strokovno in varnostno dobro pripravljeni in izvedeni. Pri povečanem številu množičnih pohodov (eden od teh je vsakoletni vzpon na Triglav) so občutne težave, ker so štirje kategorizirani vodniki, ki jih premore društvo, preobremenjeni.

Pri organizaciji in izvedbi številnih pohodov vodnikom pomagajo nekateri izkušeni planinci, zlasti z višjimi kategorijami.

Za nadaljnjo štiriletno obdobje je društvo ponovno izvolilo Antona Krašovca za predsednika in za podpredsednika Stanka Brodariča. Za tajnika je bil izvoljen Milan Travnikar,  Marija Urh pa za blagajničarko.

Društveni prostor je večja skupina članov s pridnim, zagnanim, požrtvovalnim delom usposobila iz neuporabnega v prijeten društveni prostor. Planinci so v adaptacijo vložili preko 600 prostovoljnih delovnih ur.

Iz ugotovitvenega zapisnika o vrednosti adaptacije planinske pisarne je razvidno, da je na podlagi ogleda izvedenih del ter na podlagi predračunov, računov in ocene del adaptacija soglasno ovrednotena na 3.200.000,00 SIT (35.000 DEM). Znesek se prizna kot strošek Planinskega društva Metlika v adaptacijo pisarne in stavbe in se mu ob morebitni izselitvi upošteva in obračuna.

Ugotovitveni zapisnik sta 8. marca 1997 podpisala župan občine Metlika Branko Matkovič in predsednik Planinskega društva Metlika Anton Krašovec. Brez pomoči sponzorjev pa gotovo ne bi mogli uresničiti takšnega projekta.

Predsednik PZS Andrej Brvar je v imenu PZS podelil republiška priznanja, ki so jih prejeli: Anton Krašovec in Jože Jenič – srebrni znak PZS in Blagoja Tošeski – bronasti znak PZS.

Priznanje mladinske komisije PZS – priznanje mladinskega vodnika je prejela Stanislava Panjan, mentorica planinskega krožka na OŠ Metlika in predsednica MO PD.

Priznanje Planinskega društva Metlika je bilo podeljeno 23. članom društva in vsem sponzorjem.

Po občnem zboru je bila krajša slovesnost ob otvoritvi novih prostorov društva.

Sponzorjem in številnim požrtvovalnim planincem se je v imenu društva iskreno zahvalil predsednik Anton Krašovec in dejal: »To je najlepša pridobitev ob 15 – letnici obstoja društva«.


LETO 1998

Občni zbor društva je bil 20. marca.

O delu v preteklem letu je poročal predsednik društva Anton Krašovec in poudaril, da se je obseg dela v odnosu na prejšnje leto povečal.

Odkar ima društvo urejen društveni prostor, je ob četrtkih uvedeno dežurstvo. Pisarna je postala za mnoge člane prostor prijetnega druženja, načrtovanje aktivnosti, prebiranje literature, ogledov diapozitivov in videokaset s pohodov in drugih aktivnosti ter daje možnost dobrega pregleda osnovnih sredstev in opreme.

Nabavljena oprema, ki jo potrebuje društvo na društvenih srečanjih, tehnična in varovalna oprema, učni pripomočki, strokovna planinska literatura in planinske karte za celotno slovensko področje, je na voljo planincem, da si jo lahko izposodijo.

Izvedenih je bilo 17 pohodov in 10 pohodov izven zapisanega programa. Odpadlo je le 6 pohodov, in sicer zaradi slabega vremena.

Izredno obiskan je bil Klek (vsakoletni pohod), saj je bil premalo en avtobus.

Nepozaben je ostal pohod na Bele in Samarske stene na Hrvaškem in pa na od narcis pobeljeno Golico.

Zelo velika skupina pohodnikov je bila na tridnevnem pohodu na Triglav.

Tudi mladi planinci, vključeni v planinske krožke, so opravili devet samostojnih pohodov in nekaj skupnih.

 

Naša izkušena planinca Albina in Blagoja Tošeski sta kot prva iz društva uspešno prehodila Slovensko planinsko pot.

Tesno vezano na pohode je tudi sodelovanje z drugimi planinskimi društvi, kjer se spletejo prijateljstva in dogovori za pomoč in sodelovanje. Eno takšnih lepih društvenih sodelovanj je tudi s PD RTV Slovenija, PD Črnomelj, PD Novo mesto in PD Slovenj Gradec.

Članica in član sta uspešno opravila vodniški tečaj in pridobila licenco vodnika PZS A kategorije. To sta Milena Žugelj in Boštjan Zupančič. Število kategoriziranih vodnikov v društvu se je tako povečalo na šest, kar pa je še vedno premalo, zlasti primanjkuje mladinskih vodnikov.

Vsi dosedanji pohodi so financirani z lastno udeležbo pohodnikov, tudi vodniki niso izjema in to kljub vodenju in odgovornosti.

V sklopu prireditev, posvečenih slovenskemu kulturnemu prazniku, je društvo organiziralo predavanje o strehi Afrike – vulkanskem gorovju Kilimandjara. Lepote teh gora, posebnosti in delček kulturnega utripa dežele je v sliki in besedi predstavil znan popotnik Iztok Terček.

V aprilu je društvo sodelovalo na sejmu Alpe Adria v okviru predstavitve belokranjskih občin. Predstavljeno je bilo delo PD in nova trasirana pot od Metlike do Trdinovega vrha, ki je tudi vnesena v planinsko karto Dolenjska, Gorjanci in Kočevski rog.

V počastitev praznika mestne skupnosti Metlika je društvo v sodelovanju z mestno skupnostjo organiziralo množični pohod – sprehod okrog Metlike. Pohoda se je udeležilo več kot 400 občanov.

Da bi izvedli vse načrtovane aktivnosti, je društvo tudi to leto sodelovalo s šankom in srečolovom na Vinski vigredi.

Za dolgoletno sodelovanje s Planinskim društvom RTV Slovenija je društvo temu društvu ob njihovi dvajsetletnici podelilo društveno priznanje.

V dolgoletnem aktivnem delovanju društva se je pripetila prva nesreča v gorah. Droben zdrs, na sicer nenevarnem delu poti, pod Kredarico je botroval, da si je članica društva Jožica Štefanič zlomila gležnj. Zelo hitro je intervenirala Gorska reševalna služba in jo pripeljala s helikopterjem v jeseniško bolnišnico.

Številčnost članstva se je povečala že na več kot 350 planincev.


LETO 1999

Na občnem zboru 26. februarja je bil sprejet okvirni program dela društva za tekoče leto:

Pohodi v slovenske gore in gore sosednjih držav

Dograditev sanitarij pri pisarni društva

Usposabljanje strokovnega vodniškega kadra

Usposabljanje članstva za varno hojo v gore in uporabo planinske opreme

Izvajanje krožka v Osnovni šoli Metlika in Otroškem vrtcu ter dopolnilne dejavnosti

Obnova in vzdrževanje Belokranjske partizanske poti (BPP) in planinske poti na Gorjance

Nabava opreme in strokovne literature

Sodelovanje z drugimi društvi, Planinsko zvezo Slovenije in Občinsko športno zvezo Metlika

Izdelava in postavitev oglasne omarice v Trgovsko poslovnem centru in pri pisarni društva

Predavanja znanih alpinistov

Sodelovanje pri pripravi planinskega vodnika po Dolenjski in Beli krajini in pri pripravi planinske karte Dolenjske in Bele krajine

Sodelovanje na orientacijskem tekmovanju planinskih krožkov

Sodelovanje s planinskim šankom in srečolovom na Vinski vigredi

Pridobitev novih sponzorjev

Družabna srečanja in druženja

Redna dežurstva v pisarni Planinskega društva

Blagajničarka Marija Urh je zaprosila za razrešitev funkcije blagajničarke in s tem članice Upravnega odbora. Zaprosilo je bilo sprejeto in za blagajničarko in članico Upravnega odbora je bila imenovana Marija Jenič.

Občni zbor je pooblastil Upravni odbor društva za vodenje aktivnosti – postopka za nakup nepremičnine oz. zemljišča za planinski dom na Krašnjem Vrhu.

Občini Metlika oziroma županu Slavku Dragovanu je društvo dostavilo finančno ovrednoten program za tekoče leto in okvirni program dela ter zaprosi za povečanje sredstev iz proračuna predvsem na račun predvidene investicije: nakup zazidljivega zemljišča v okolici Krašnjega Vrha. Sredstva iz občinskega proračuna, za katera društvo prosi, še vedno predstavljajo v finančnem načrtu društva le 31 %, vsa ostala potrebna sredstva pa bi skušalo društvo zagotoviti iz drugih virov.

Društvo je na občnem zboru sprejelo sklep glede spremembe sedeža društva. Sedež društva se spremeni tako, da je pravilno: Planinsko društvo Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 23, Metlika. Spremembo se vnese tudi v 3. člen Pravil društva.

Društvo je za dolgoletno pomoč in sodelovanje podelilo društveno priznanje Ivanu Kosu, oskrbniku doma oziroma gostišča pri Miklavžu na Gorjancih in Miru Milčinoviču iz Metlike.

Ena pomembnih skupnih akcij Planinskega društva Metlika, Planinskega društva Semič in Planinskega društva Črnomelj je bila skupna organizacija proslave ob 70 letnici Planinskega doma na Mirni gori, za kar so vsa tri društva prejela pohvalo Planinske zveze Slovenije.

 

LETO 2000

Društvo šteje 351 članov.

Delo je potekalo po sprejetem programu na občnem zboru 3. marca. Tudi to leto je bilo izvedenih vrsto lepih, zanimivih in tudi bolj ali manj zahtevnih pohodov v domače visokogorje, na Velebit, tudi v domačo okolico ter prijetnih srečanj, druženj in sodelovanj.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Metlika je bil izveden pohod na Radovico in ogled jame Vuzelnica nad Radoši. Jamo krasijo zanimive sige in kapniki.

Z vodstvom Mestne skupnosti Metlika je bilo društvo že tretjič organizator množičnega pohoda okoli mesta Metlika v počastitev mestnega praznika.

Že utečeno je sodelovanje s Planinskim društvom RTV Slovenija, Planinskim društvom Novo mesto, Planinskim društvom Semič, Planinskim društvom Slovenj Gradec in še posebej s Planinskim društvom Črnomelj, s katerim je organiziralo skupna pohoda na Klek in od Litije do Čateža. Člani obeh društev so se udeležili tudi drugih pohodov, ki jih je organiziralo eno ali drugo društvo.

Do zaključka šolskega leta je deloval planinski krožek na Osnovni šoli Metlika za višjo in nižjo stopnjo. Vanj je bilo vključenih več kot 50 otrok, ki so z mentorji predelali vse najpomembnejše teme, s katerimi mora biti seznanjen vsak planinec. Pomemben poudarek je bil dan vzgoji in izobraževanju za varno, okolju prijazno gorništvo in širjenju zavesti o odgovornem obnašanju v gorah. Opravili so tudi številne pohode.

Nerealizirane so ostale načrtovane investicije, in sicer: dograditev sanitarij pri planinski pisarni in nakup zazidljive parcele v višinskem delu občine za postavitev planinskega objekta.

Razen teh dveh investicij je bil program v celoti realiziran predvsem iz sredstev, ki so jih planinci pridobili s sodelovanjem na Vinski vigredi in s pomočjo donatorjev.

V preteklih letih je društvo pridobilo in nabavilo kar precej planinske tehnične opreme, planinske literature in kart. Ima tudi precej opreme, potrebne za srečanja in opremo pisarne. Konec tekočega leta je opravljen popis celotne opreme.

Upravni odbor je predlagal občnemu zboru, da imenuje gospodarja, ki bo s pomočjo gospodarske komisije skrbel za društveno premoženje. Imenovan je bil Jože Jenič.

V mesecu marcu je eden največjih alpinistov tega stoletja Tomaž Humar ne le planincem, temveč množici zbranih občanov v Kulturnem domu v Metliki pripovedoval o svojem prvenstvenem vzponu na Dhaulaghiri.

Za dobro sodelovanje in pomoč pri planinski vzgoji najmlajših je Otroški vrtec Metlika prejel priznanje Planinskega društva Metlika.

 

Koledar dogodkov

Oktober 2021
P T S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31